iloveplushies logo

Pokemon Center Original Plush Doll Dragonair (Pokemon Go)

Out of stock

Price: £0.00

 View on Amazon

Reviews

  • collection: Pokemon
  • by Pokemon
  • Release date: December 10, 2016
  • Size : 71×8×10(H×W×D:㎝)
  • Pokemon Go / Pokemon Sun Moon
  • Shipping from Japan
  • (C)2016 Pokemon. (C)1995-2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
  • Pokemon Center Original Plush Doll Dragonair Go

Description


(C)2016 Pokemon. (C)1995-2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Amazon Reviews